Полезно

Полезно (5)

Полезна информация за туристите.

Вторник, 30 Юли 2013 18:32

Животинският свят на Пирин

Написана от
Разнообразните физикогеорграфски условия в Пирин планина и богаттата хранителна среда са създали и богат животински свят. В национален парк „Пирин“ са установени 2091 вида и подвида безгръбначни животни – паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др. От тях 294 вида са редки, 216 ендемити, 176 – реликтни видове, 15 са вписани в световни и европейски списъци на застрашени видове. Безгръбначната фауна е все още в процес на изучаване. Предполага се, че известните досега видове безгръбначни животни са половината от действително съществуващите на територията на парка. От гръбначните животни се срещат 247 вида. Във водите на Пирин са установени 6 вида риби.…
Петък, 26 Юли 2013 18:04

Вековните гори на Пирин

Написана от
Pinus mugo – Клек Среща се по високите части на НП „Пирин" – до 2700м н.в. и заема най-голям дял от залесената площ на парка – 5 962 ха. Той е изключително бавнорястящ вид, светлолюбив, студоустойчив и добре се развива при ниски температури. Клекър заедно със сибирската хвойна и балканския зановец пазят от ерозия плиткият почвен слой по скалните тераси и сипеи. Pinus nigra – Черен бор Заема по – ниските части от НП Пирин разположени предимно в северната част (парков район Баюви дупки) и заема 924 ха от залесената площ на парка. Среща се на места от 400 до…
Четвъртък, 25 Юли 2013 12:12

Пирин - геология

Написана от
Пирин планина е поделена морфоложки на три дяла – Северен, Среден и Южен. Територията на Национален парк „Пирин" заема високите части на Северен Пирин, между връх Пирин, на североизток границата на парка достига до подножието на планината, в околностите на градовете Банско и Добринище, а на югозапад – до района на хижа „Яне Сандански" и връх Шарлия.Пирин е „млада" планина, от геоложка гледна точка. Оформянето и започва с внедряването на гранити в периода преди около 56-23 милиона години. Границите образуват куполообразно тяло – „плутон", в периферните и теменни части, на което се запазват вместващите го скали. В северен Пирин това…
Понеделник, 22 Юли 2013 15:30

Знаете ли, че...

Написана от
В миналото под името Пирин са били обединявани всички планини между долините на реките Места и Струма, от седловината Предел на север до Бяло море на юг! През хилядолетията Пирин планина е била наричана Орбел /Орбелус/, Юденица, Перимдаг, Перин. „Орбел" на старогръцки означава „снежна планина". Местността Тодорова поляна е границата между Северен и Среден Пирин и южна граница на НП Пирин. Двете най-високи български планини Пирин и Рила са разделени от седловината Предела /1140м н.в./ Най-големият и стар резерват в НП Пирин е „Баюви дупки - Джинджирица" /1934г./ Най-новият резерват в НП Пирин е резерват „Юлен", обявен през 1994г. Най-богат…
Събота, 20 Юли 2013 15:17

Национален парк Пирин

Написана от
Национален парк „Пирин" е създаден през 1962г. От 1983г. е вписан като обект в „Конвенция за опазване на световното природно и културно наследство" на ЮНЕСКО. За територията на парка 40 356ха, е характерно голямото биологично разнообразие: над 1300 вида висши растения, от които 18 са пирински ендемити, около 2100 вида безгръбначни, 159 вида птици, 45 вида бозайници. Алпийският характер на планината се оформя от повече от 80 върха с надморска височина над 2500м, най-високият – връх Вихрен се извисява на 2914м. В дълбоките циркуси в гранитния дял на Пирин се синеят повече от 180 ледникови езера.Благороден дълг на всеки, тръгнал…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dobrini1/public_html/templates/protostar/html/com_k2/templates/dobrinishte/category.php on line 254